Dokument

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

(Terms and conditions, Handelsbetingelser)


Generelle vilkår

ServicePoint.dk (“ServicePoint”) drives af ServicePoint A/S, Aabogade 15, 8200 Aarhus N, cvr-nr. 26 61 64 09. (herefter “ServicePoint”, Vi, Os, Vores” ).

ServicePoint er en portal der giver adgang til en lang række services samt tjenesteydelser, og samler sub-brands som CloudServers.dk, Cloudnet.dk, CloudSQL.dk, Domæneportal.dk m.fl. under én kundeportal.

Der leveres leje af server hosting (cloud servere, cloud diskplads, cloud trafik, cloud databaser, webssites, webdomæner, dns), software, vedligeholdelse, drift og support (samlet “Tjenester”), og tilhørende ydelser så som specifikke aftaler om konsulenthjælp.

Anvendelse

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for kundeaftaler oprettet efter 1. januar 2020 og som benytter Tjenester under ServicePoint.

Ydelser

På Tjenesternes individuelle websites er beskrevet hvad Tjenesten indeholder. E.g. CloudServers.dk, Cloudnet.dk, CloudSQL.dk

Accept af forretningsbetingelser

Ved at oprette en konto på ServicePoint.dk accepterer du som kunde, at være bundet af den nyeste version af vores Forretningsbetingelser, vores Privat og Persondata politik og alle andre gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser vedrørende din brug af ServicePoint og Tjenesterne som kan tilgås fra, leveres via eller bestilles på ServicePoint (“Vilkårene”). De aktuelle gældende vilkår kan hentes på https://terms.servicepoint.dk

Accepterer du disse betingelser på vegne af en juridisk enhed, erklærer du, at have bemyndigelse til at kunne acceptere Vilkårene på vegne den juridiske enhed. Senere brugere eller Tjenester som oprettes af kunden er også omfattet af Vilkårene.

Ændring af vilkår

ServicePoint kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Eventuelle reviderede udgaver er herefter bindende.

Kundens fortsatte brug af ServicePoint og Tjenester efter sådanne ændringer er blevet stillet til rådighed, udgør kundens accept heraf.

ServicePoint kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen efter normale betingelser.

Fuldstændig aftale

Vilkårene udgør den fuldstændige aftale mellem Kunden og ServicePoint og træder i stedet for alle tidligere aftaler, uanset om disse er skriftlige eller mundtlige.

Abonnementets varighed

Abonnementet løber indtil det skriftligt opsiges og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

Oprettelse af konto

Oprettelsen af en aftale hos ServicePoint.dk giver kunden mulighed for at benyttet ServicePoint Iaas (Infrastructure As A Service) system.

ServicePoint bestræber sig på at enhver ny kunde har adgang til systemet senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ønsket om oprettelse af kundeforhold.

ServicePoint tillader som hovedregel at serverne indholder information, der ikke er i strid med dansk lovgivning.

Immaterielle rettigheder

Tilhørsforhold

Alle immaterielle rettigheder til Tjenesterne tilhører alene ServicePoint, Vores underleverandører eller tredjemand.

Særlige forbehold

Med forbehold for endelige og effektiv betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, erhverver kunden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og uoverdragelig (herunder ved sublicensering), licens til at anvende Tjenesterne i sin virksomhed, idet enhver brug af Tjenesterne sker under respekt af tredjemands rettigheder - jf. beksrevet under 3. PARTS SOFTWARE

Udnyttelse af knowhow mv.

ServicePoint er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som ServicePoint opnår i forbindelse med levering af Tjenesterne til kunden.

3. Parts software

Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af ServicePoint. ServicePoint påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part. Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor ServicePoint.

Ved bestilling af software accepterer kunden at være omfattet af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det købte software. Kunden er selv forpligtiget til at gøre sig bekendt med licensvilkårene forinden et køb gennemføres.

Indgåelse

Ved tilmelding forpligter kunden sig til at opgive korrekt firmanavn, CVR, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse samt angive oplysninger om kontaktperson.

ServicePoint forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. ServicePoint forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker.

Adresseændringer eller ændring af selskabsretlige forhold

Kunden skal give ServicePoint oplysninger om enhver ændring i selskabets status som f.eks. adresse ændringer, ændring af kontaktperson eller ændring af selskabets status.

Support

Intern support

ServicePoint yder daglig (mandag til fredag) kundesupport i tidsrummet 8:00 og 16:00, dog fredag til 15:00, via telefon 70 26 77 10, live-chat eller ved at oprette en ny sag via servicepoint.dk/nysag/

ServicePoint yder udelukkende support på egen infrastruktur og Tjenester, som ServicePoint stiller til rådighed. ServicePoint yder således ikke support på software installeret af kunden selv og software- eller anden data udviklet eller uploadet af kunden eller til kunden af anden tredjepart.

Der kan forekomme særlige betingelser for support for hver specifik ydelse. Disse særlige betingelser vil fremgå af betingelserne for den pågældende Tjeneste.

Support af ekstern software

Såfremt ServicePoint alligevel assisterer en kunde med support på software undtaget fra support påtager ServicePoint sig intet ansvar for følgerne af sådan support.

Fakturering af supportarbejde

ServicePoint forbeholder sig ret til at fakturere kunden til gældende timetakst, for supporthenvendelser som kan tilskrives fejl ved kunden eller ved tjenester som ikke er leveret af ServicePoint.

Kundens medvirken

Adgangskoder

Kunden er forpligtiget til at behandle dennes login og adgangskoder som værende strengt fortrolige.

Kunden er ansvarlig for ethvert (mis)brug af dennes konto og for bestillinger foretaget via kundens bruger(e).

Informationer

Kunden er forpligtiget til bistå loyalt ved implementering af Tjenesterne, herunder ved at (i) give ServicePoint de informationer som denne måtte anmode om (ii) deltage aktivt ved arbejdet med at implementere Tjenesterne.

Udstyr, systemer og forbindelse  

Det forudsættes, at kunden som minimum har det nødvendige IT udstyr til at afvikle Tjenesterne. Det forventes, at kunden har den nødvendige båndbredde på internetforbindelse.

Kundens adgang til Tjenesterne kan påvirkes af forhold ved kunden, herunder svigtende internetadgang som følge af driftsproblemer ved ISP, netværksproblemer, strømsvigt. ServicePoint bærer ikke ansvaret for driftsforstyrrelser som kan tilskrives kundens eller dennes øvrige leverandørers forhold.

Brug af server- og linjekapacitet

Alle leverancer af Tjenester er baseret på en forudsætning af, at der ikke indgår ekstreme eller urimelige belastninger. Såfremt der opstår ekstreme eller urimelige belastninger vil ServicePoint i dialog med kunden løse problematikken, idet ServicePoint kan forlange, at forbruget reduceres.

Ejendomsret

Udstyr eller software, der er lejet hos eller stillet til rådighed af ServicePoint, tilhører ServicePoint A/S.

Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Tjenesterne. Eksport af Kundens data skal ske inden aftalens ophør. Dette er også gældende ved opsigelse af enkelte brugere på Tjenesten. Data kan til enhver tid rekvireres udleveret af kunden mod betaling af timeforbrug med den gældende timetakst.

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar at overholde alle givne retningslinjer både hvad angår skriftlige samt mundtlige vejledninger. Kunden er ansvarlig for, at oplysninger og data, til brug for etablering og ændringer i aftalen, er korrekte og fyldestgørende. ServicePoint er ikke ansvarlige for mangler eller uhensigtsmæssigheder, som kan henføres til utilstrækkelige eller forkerte oplysninger fra kunden

Opsigelse

Skriftlig opsigelse

Alle opsigelser af Tjenesterne skal ske via oprettelse af ticket / sag i ServicePoint kundeportalen, med angivelse af hvilke Tjenester der opsiges.

Opsigelse af Office 365 Månedlig Betaling

Ved opsigelse af Office 365 abonnement er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned, hvorefter abonnementet samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Bestilling af nye brugere er ikke muligt, når der er under 1 måned til dit abonnement ophører. Efter opsigelsen anmoder vi Microsoft om nedlæggelse af løsningen, hvorefter vi modtager den præcise skæringsdato for lukning fra Microsoft - som vi kvitterer til dig i samme ticket hvori du opsiger produktet.

Opsigelse af Office 365 Årlig Betaling

Ved opsigelse af Office 365 abonnement med årlig binding er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned til udløbet af den årlige abonnementsperiode, hvorefter abonnementet samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Bestilling af nye brugere er ikke muligt, når der er under 1 måned til dit abonnement ophører. Efter opsigelsen anmoder vi Microsoft om nedlæggelse af løsningen, hvorefter vi modtager den præcise skæringsdato for lukning fra Microsoft - som vi kvitterer til dig i samme ticket hvori du opsiger produktet.

Opsigelse af Google Workspace Månedlig betaling

Ved opsigelse af Google Workspace (G Suite) abonnement er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter abonnementet samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Bestilling af nye brugere er ikke muligt, når der er under 1 måned til dit abonnement ophører. Efter opsigelsen anmoder vi Google om nedlæggelse af løsningen, hvorefter vi modtager den præcise skæringsdato for lukning fra Google - som vi kvitterer til dig i samme ticket hvori du opsiger produktet.

Opsigelse af Google Workspace Årlig betaling

Ved opsigelse af Google Workspace (G Suite) abonnement er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter abonnementet samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Bestilling af nye brugere er ikke muligt, når der er under 1 måned til dit abonnement ophører. Efter opsigelsen anmoder vi Google om nedlæggelse af løsningen, hvorefter vi modtager den præcise skæringsdato for lukning fra Google - som vi kvitterer til dig i samme ticket hvori du opsiger produktet.

Opsigelse af Cloudservers

Cloudservers kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Snapshots, backups, VLANs/SDN og andre tjenester som ikke er afhængige af serveren, skal opsiges særskilt med samme varsel, såfremt disse ikke længere skal anvendes.

Opsigelse af Webhoteller

Webhoteller kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Domæner tilknyttet webhotellet forsætter uafbrudt, og skal opsiges særskilt, såfremt disse ikke længere skal anvendens.

Opsigelse af domæner

Domæner kan til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

Andre abonnementservices

Efter udløb af en eventuel bindingsperiode, kan andre end ovenstående specificerede produkter/aftaler af Kunden til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. I aftaler hvor der er indgået separat kontrakt henvises til opsigelsesbetingelserne i kontrakten.

Sletning af data

ServicePoint er, fra opsigelsesperiodens udløb, berettiget til at slette alle Kundens data, der relaterer sig til de omfattede Tjenester.

Kunden er selv ansvarlig for at initiere en eventuel flytning af data, inden Tjenesten lukkes.

Lukning eller ændring af tjenester

Ønsker ServicePoint at afvikle eller ændre væsentligt på specifikke Tjenester, kan ServicePoint opsige eller ændre sådanne Tjenester med et forudgående varsel på 1 måned.

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet, herunder ved uetisk opførsel på nettet, SPAM, DDOS og lignende forhold, vil adgangen til ServicePoints Tjenester blive blive spærret.

Genåbning sker først, når ServicePoint har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Gentagende misbrug vil medføre ophævelse af leverancen.

Kunden har til ansvar at sikre sig mod data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage back-up af indholdet på den tildelte serverplads - enten via egne backuprutiner, eller tilkøbte hos ServicePoint.

ServicePoint A/S tager forbehold for at kundens data og informationer ikke kan retableres efter et systemnedbrud.

Kundens misligholdelse

Såfremt ServicePoint konstaterer overtrædelser af kundens forpligtigelser efter nærværende Vilkår, eller strafbare forhold (dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet) betragtes dette som væsentlig misligholdelse. ServicePoint kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen og således lukke for kundens adgang til Tjenesterne.

Kundens erstatningsansvar

Ved misligholdelse er kunden erstatningspligtig over for ServicePoint efter dansk ret.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Ansvar

ServicePoint er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser, forårsaget af ServicePoint med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den månedlige betaling for den Tjeneste, som har givet anledning til, at kravet rejses. Såfremt kundeforholdet har varet under en måned kan ansvaret ikke overstige den faktiske betaling for Tjenesten, som har givet anledning til at kravet rejses.

ServicePoint påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet.

ServicePoint påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

Indirekte tab mv.

ServicePoint er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med 3. part falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at ServicePoint har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure

ServicePoints forpligtelser i henhold til aftalen suspenderes i tilfælde af force majeure, fra force majeuren indtræder og til forhindringer ophører og ServicePoint igen kan opfylde sine forpligtigelser.

Ved force majeure skal forstås forhold, der ligger uden for ServicePoints kontrol og som ikke kan overvindes uden ekstraordinære høje omkostninger for ServicePoint herunder strejke, manglende leverancer fra underleverandører, driftsproblemer forårsaget af kunden eller dennes leverandører, brand, hærværk, arbejdskonflikter, krig, oprør, terror, uroligheder, ændret lovgivning, forsinket eller forhindret tilførsel af rå- eller hjælpestoffer, mangel på elektricitet, ekstreme vejrforhold.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte aftale, såfremt dennes adgang til Tjenesterne er forhindret i mere end 30 kalenderdage.

Online abonnementskøb og løbende abonnementer

Du køber ydelsen af ServicePoint A/S (CVR Nr.: 26616409) Tlf.: 70 26 77 10, Aabogade 15, 8200 Aarhus N. I prisen er der indeholdt betalingsgebyr til kortudsteder for private dankort og kreditkort. For Corporate og firmaudstedte kreditkort betaltes kortgebyr af kunden.

Priser og betalingsbetingelser

Hos ServicePoint kan man betale med kreditkort. ServicePoint accepterer følgende kreditkort:

Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron og MasterCard.

Kunden skal tilknytte et kreditkort via sit kontrolpanel i ServicePoint.dk. Kunden kan til enhver tid udskifte sit kreditkort med et nyt via sit kontrolpanelet.

De til enhver tid gældende priser for Tjenesterne fremgår på ServicePoint.dk kundeportel, eller den individuelle Tjenestes website. Eg. CloudServers.dk, Cloudnet.dk, CloudSQL.dk m.fl.

Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter samt forsendelses- og håndteringsudgifter med mindre andet er angivet på websitet.

ServicePoint fakturerer abonnementer forud for den aftalte periode (normalt 1 måned ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre ServicePoint har modtaget en ændring eller gyldig opsigelse fra Kunden før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Betalingsbetingelser ved FIK-betaling er fakturadato plus 14 kalenderdage. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,75 % pr. måned. ServicePoint er herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde Tjenesterne eller dele heraf i tilfælde af forsinket eller manglende betaling.

Betalingsbetingelser ved kort-betaling er fakturadato plus 10 kalenderdage. Ved fejlet betaling fremsendes e-mail henover 10 dage. Hvis ikke et nyt betalingskort er indtastet indenfor 10 kalenderdage suspenderes og tilbageholde Tjenesterne eller dele heraf.

ServicePoint kan med et forudgående varsel på 1 måned ændre priser for allerede bestilte Tjenester.

ServicePoint kan dog uden varsel regulere priserne såfremt reguleringen kan tilskrives dokumentarbare prisændringer ved ServicePoints underleverandører, herunder prisændringer på ydelser og licensomkostninger.

Procedure for fornyelse ved fejl i betaling

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dine produkter vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Vi sender både en SMS-besked (hvis du har accepteret SMS beskeder fra ServicePoint.dk i dit kundecenter) og e-mail notifikationer omkring evt. fejl i betalingen. Du kan opsætte et nyt betalingkort i dit Kundecenter på ServicePoint.dk eller ved at følge instruktionerne i den tilsendte e-mail.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Ved fortrydelse af køb tilbagebetales det fulde beløb fot dit abonnement til det kreditkort der blev benyttet ved bestillingen, medmindre der er aftalt andet med kundeservice. Bemærk at køb af domæner eller special-tilpassede ydelser og services ikke er omfattet af fortrydelsesretten. Du vil modtage en kreditnota pr. e-mail.

Fortrydelse af webhoteller

På vores webhoteller udvides fortrydelsretten fra ovenstående 14 dage til 30 dage. Webhotellet krediteres til fulde. Bemærk at domæner købt sammen med webhoteller ikke kan fortrydses, se mere om herunder i punktet “Fortrydelse af domæner”.

Fortrydelse af Reseller (web)

Produkter for Resellers, bestilt online via vores kundecenter, er ikke underlagt vores fortrydelsesret. Dette skyldes at serverne deployes special-tilpasset dine ønsker samt der aktiveres personaliserede softwarelicenser, IP-adresser mv. som indkøbes hjem fra leverandør, pr. din bestilling.

Fortrydelse af CloudServers, CloudSQL

Produkter på CloudServers og CloudSQL, bestilt online via vores kundecenter, er ikke underlagt vores fortrydelsesret. Dette skyldes at serverne deployes special-tilpasset dine ønsker samt der aktiveres personaliserede softwarelicenser, IP-adresser mv. som indkøbes hjem fra leverandør, pr. din bestilling.

Fortrydelse af domæner

Når først vi har registreret et domænenavn, kan domæne-bestillingen ikke fortrydes.

Et domænenavn er ikke en vare i almindelig forstand, men en ‘unik’ serviceydelse. Det betyder at hvert domæne er unikt, og kun kan have én ejer, når domænet først er registreret.

Fortrydelse af 3. parts services

Services som G Suite, Office 365 mv. der oprettes special-tilpasset jeres virksomhed eller domæne og bestilt online via vores kundecenter, er ikke underlagt vores fortrydelsesret. Dette skyldes at løsningen deployes special-tilpasset dine ønsker / brugere / domæner samt der aktiveres personaliserede softwarelicenser mv. som indkøbes hjem fra leverandør, pr. din bestilling. Her er 3. parts leverandøres betingelser gældende.

Kvittering

Straks efter købet modtager du en kvittering på hjemmesiden samt pr. e-mail. Der sendes ydermere en momsfaktura pr. e-mail. Alle faktura fremsendes som PDF-fil pr. e-mail. Ønsker du at modtage faktura pr. brevpost bedes du kontakte kundeservice for at få aktiveret denne funktion. Ved fornyelse af løbende abonnement modtager du ligeledes en fornyelseskvittering samt momsfaktura pr. email. Du kan altid finde en kopi af dine bestillinger, fornyelser og faktura i dit kundecenter på ServicePoint.dk.

Overdragelse af aftalen

Kunden kan ikke uden ServicePoints forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtigelser efter Vilkårene. ServicePoint kan overdrage sine rettigheder og forpligtigelser, helt eller delvist, til et selskab i samme koncern som ServicePoint.

Service Level Agreement (SLA)

SLA og herunder oppetidsgarantier kan nærlæses via http://terms.servicepoint.dk

Udvidet SLA

For kunder der har tilkøbt udvidet SLA (udvidet samarbejdsaftale) har denne forrang for SLA beskrevet herover.

Uacceptabelt materiale og uacceptable aktiviteter

Acceptable Use Policy kan nærlæses via http://terms.servicepoint.dk

Fortrolighed

ServicePoints personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om ServicePoint og dennes andre kunder.

Privat og Persondata

Såfremt ServicePoint i henhold til Persondataloven bliver databehandler for kunden sker dette på følgende vilkår:

ServicePoint handler alene efter instruks fra den dataansvarlige(kunden). ServicePoint iagttager de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger omfattet af aftalen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På anmodning fra kunden forsyner ServicePoint, mod timehonorar, kunden med tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Privat og persondata politik kan nærlæses via http://terms.servicepoint.dk

Tvister, lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret undtaget lovvalgsregler. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres i byretten ved ServicePoints hjemting.

Fortolkning

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne aftale og øvrige Vilkår skal nærværende aftale danne grundlag for fortolkningen og således have forrang, jf. dog afsnit "Udvidet SLA"

Særlige forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, taste- og trykfejl. Alle oplyste priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.

Accept af øvrige vilkår

Ved accept af nærværende forretningsbetingelser, accepteres følgende vilkår som kan nærlæses via http://terms.servicepoint.dk

  • Service Level Agreement (SLA)
  • Kundedatapolitik (Acceptable User Policy)
  • Privatlivspolitik (Persondata politik)
  • GDPR (Databehandleraftale)
  • ISO erklæringer / Cloudservers Datacenter (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 etc.)
  • Microsoft Licensing Mobility Agreement